نمایش مقاله

سبک زندگی و سیره اخلاقی امام جواد (ع)

صفحه: 39تا 80

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 22 دوره نهم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: محمدرضا جباری ,

کلیدواژگان: سیره، سیره اخلاقی، سبک زندگی، امام جواد (ع)، سیره امام جواد (ع)، سیره معصومان (ع)

چکیده مقاله:
مباحث مربوط به سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومان (ع) امروزه اهمیتی دوچندان یافته است؛ زیرا انسان‌ها برای درست زندگی کردن در فضای آلوده این عصر، نیازمند الگوهای قابل‌اعتماد هستند تا اساس زندگی خود را بر پیروی از آنان بنا نهند و مسیرِ خود را با اطمینان خاطر برگزینند. سیره، به مفهوم اصولی است ثابت که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابلیت تبعیت دارد و برای استنباط آن اصول، باید به قواعدی ملتزم بود. ابعادِ بحث درباره سیره، در تقسیمی منطقی، به سیره معنوی و عبادی، فردی و زیست‌محیطی، خانوادگی و اجتماعی قابل‌طرح است. درباره سیره اجتماعی نیز در چند محورِ فرهنگی، معاشرتی، مدیریتی و سیاسی می¬توان بحث کرد. درباره سیره امام جواد (ع) هر چند تاکنون آثاری ارزشمند تدوین‌شده، می‌توان به جرأت گفت هنوز اثری جامع و ناظر به محورهای یادشده، با تتبع کامل در متون روایی و تاریخی و منطبق با تعریف یادشده از سیره فراهم نگشته است. مقاله حاضر، مدعی انجام دادن کامل این رسالت نیست که تحقق آن مستلزم کاری فراتر از یک مقاله است، اما در این نوشتار، تلاش بر آن بوده تا چارچوب بحث، ارائه گردد و نمونه‌های متعددی عرضه شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 237 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود