نمایش مقاله

درآمدی بر تقسیم و تحلیل روایات سیاسی- اجتماعی امام جواد(ع)

صفحه: 95تا 108

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 22 دوره نهم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: سیف الله صرامی ,

کلیدواژگان: امام جواد (ع)، سیره، سیاست، جامعه، روایات، امامت

چکیده مقاله:
روایات، یکی از منابع اصلی سیره معصومان (ع) است. برای استفاده بهتر و عمیق‌تر از این روایات، باید بسته به موضوعات تحقیق، دسته‌های مختلف آن را بازشناسیم. در موضوع سیره سیاسی- اجتماعی امام جواد (ع) در یک دسته‌بندی، می‌توان چهار دسته اصلی را در روایات منقول از آن حضرت به دست آورد: روایات بازخوانی امامت، روایات مهدویت، روایات روابط با خلفا و کارگزاران و روایات شایستگی‌های رفتارهای اجتماعی
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 167 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود