نمایش مقاله

ویژگی‌های الگوی تربیت اخلاقی در قرآن کریم

صفحه: 5تا 28

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 4 دوره دوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: دادمحمد امیری ,

کلیدواژگان: تربیت، اخلاق، تربیت اخلاقی، الگو، اسوه

چکیده مقاله:
الگوها در فرایند تربیت نقش اساسی دارند و فعالیت‌های تربیتی را رهبری و هدایت می‌کنند. بدون داشتن یک الگوی مشخص، جهت و فعالیت‌های تربیتی نیز نامشخص خواهد بود؛ بنابراین اولیاء و مربیان باید بدانند که قرآن کریم در فرایند تربیت اخلاقی چگونه انسانی را می‌خواهد تربیت کند و انسان تربیت‌یافته قرآن کریم چه ویژگی‌های دارد. در این پژوهش برای به دست آوردن ویژگی‌های الگوی تربیت اخلاقی قرآن کریم به آیاتی از قرآن کریم استناد شده که اوصاف نیکی را برای انسان ذکر می‌کند و افرادی را که آراسته به چنین صفاتی هستند را می‌ستاید و دیگران را دعوت به کسب و پرورش این اوصاف می‌کند.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 128 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود