نمایش مقاله

روش‌های تبلیغی پیامبر اسلام, در قرآن و روایات

صفحه: 5تا 30

نشریه: مجله تخصصی انجمن اندیشه‌های قرآنی

شماره : 3 دوره دوم بهار و تابستان 1394

نویسندگان: دادمحمد امیری ,

کلیدواژگان: تبلیغ، روش تبلیغ، سیره تبلیغی، سیره انبیاء.

چکیده مقاله:
شناخت و مطالعه روش‌های تبلیغی پیامبر اسلام, اهمیت ویژه‌ای داشته و از مباحث مهم تبلیغی به شمار می‌آید. شناخت این روش‌ها می‌تواند راه‌های نفوذ در دل‌های مخاطبان و ترویج دین را در عصر حاضر به ما بنمایاند. مهم‌ترین منبع برای به دست آوردن روش‌های تبلیغی رسول اکرم,، قرآن کریم و روایات معصومان] است. بر همین اساس نگارنده پس از تعریف تبلیغ در لغت و اصطلاح، اهمیت و جایگاه تبلیغ، تبلیغ در سیره انبیاء} مهم‌ترین روش‌های تبلیغی پیامبر اسلام, مانند روش بشارت و انذار، روش بیان تاریخ و سرنوشت پیشینیان، روش ارائه الگو، روش چهره به چهره، روش گام‌به‌گام و روش نمایش عملی را در قرآن کریم و روایات بررسی نموده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 141 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود