نمایش مقاله

رواج دروغ در جامعه ایران عصر قاجار با تکیه بر دوره ناصرالدین¬شاه

صفحه: 7تا 28

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 19 دوره هشتم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: جلیل نائبیان ,سجاد برزگر ,

کلیدواژگان: دروغ، عصر قاجار، جامعه ایران، عصر ناصری، اسلام

چکیده مقاله:
دروغ‌گویی، همواره و در همه¬جا از جمله ایران دوره ناصری وجود داشته و البته کم‌تر از آثار اجتماعی آن در این دوره، سخن رفته اما ماهیت دروغ‌گویی و به ویژه، علت رواج آن در عصر ناصرالدین شاه چیست؟(سؤال) ذات استبدادی حکومت قاجاریه و روحیه خودبزرگ¬بینی و استبدادی که در بین دولت¬مردان وجود داشت، سبب رواج دروغ‌ در این عصر شد.(فرضیه) دست¬یابی به علل دروغ‌گویی، به منظور جلوگیری از آن در عرصه اجتماعی می¬تواند غرض مهمی باشد.(هدف) این پژوهش، بر اساس روش تحقیق تاریخی، به صورت توصیفی - تحلیلی، انجام شده است. در این روش، مبنای کار بر استخراج داده¬ها از منابع اصلی است که پس از گردآوری و پردازش آن¬ها، روند تحولات در چارچوب رویکرد تحلیلی بررسی می¬شود.(روش) این تحقیق، نشان می‌دهد که رژیم استبدادی قاجاری، برای توجیه مشروعیت نظام حاکم، تقویت جبرگرایی، از بین بردن نیروهای مولد و کاستن از فشار روحی ناشی از شکست، خواسته یا ناخواسته، سبب دامن¬زدن به انواع رذیلت¬های زشت اخلاقی چون تملق و دروغ‌گویی، اوهام و خرافات و سایر مفاسد اخلاقی در بطن و بدنه حکومت و سطح اجتماع گردید.(یافته¬ها)
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 735 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود