نمایش مقاله

نگاه خوارج به مسائل زنان و بررسی انتقادی آن

صفحه: 105تا 122

نشریه: دو فصل نامه علمی ترویجی سخن تاریخ

شماره : 19 دوره هشتم بهار و تابستان 1393

نویسندگان: بدرالسادات علیزاده ,مژگان فولادی¬وندا ,

کلیدواژگان: اسلام، حضرت علی(ع)، خوارج، زنان، شبیبیه.

چکیده مقاله:
ظهور خوارج در اثنای نبرد صفین و تداوم آن، به شکل¬گیری و رشد مسائلی نو در عرصه مسائل مختلف دینی انجامید.طرح مسائل عقیدتی، سیاسی و اجتماعی در مورد حکم مرتکب گناه کبیره، اندیشه¬های سیاسی، آراء اجتماعی، عقاید مذهبی و مسائل زنان، موجب اختلاف و انشعاب خوارج به فرقه‌های متعددی از جمله ازارقه، نجدات، صفریه، اباضیه، واقفیه، اخنسیه و شبیبیه گردید. لذا برخی مسائل و بدعت¬ها در عقاید فرق مختلف خوارج در مورد زنان، از جمله جواز و تحریم حکم سنگسار، و ازدواج و عدم زناشویی با کافر به ویژه در فرقه شبیبیه، مبهم باقی مانده و تنها درک و شناخت اندکی از آن وجود دارد.(مسأله) بنابراین، مقاله حاضر به این پرسش می¬پردازد که دیدگاه خوارج به ویژه شبیبیه درباره مسائل مختلف زنان چیست؟(سؤال) به نظر می‌رسد خوارج مانند سایر مسائل دینی، دچار بدعت¬هایی فراوانی در مورد زنان شده‌اند.(فرضیه) مقاله می¬کوشد با عرضه دیدگاه¬های خوارج درباره زنان، شناخت عمیق¬تری از آنان در تاریخ اسلام پدید آورد.(هدف) نیل به این هدف، به شیوه تاریخی-تحلیلی دنبال شده است.(روش) حضور زنان در امور اجتماعی، حق زنان به امامت قوم و شرط هجرت در ازدواج با زنان، از جمله نتایج مقاله است.(یافته¬ها)
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 715 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود