نمایش مقاله

نگاهی به ارزشمندی زندگی در منظر علامه طباطبایی و طبیعت‌باوران

صفحه: 103تا 119

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره : 4 دوره سوم بهار وتابستان 1395

نویسندگان: علی عسگری یزدی ,مسعود میرزایی ,

کلیدواژگان: معناداری زندگی، ارزش زندگی، خداباوری، علامه طباطبایی، طبیعت‌باور، فرا طبیعت‌باور.

چکیده مقاله:
پرسش از ارزش زندگی از مهم‌ترین دغدغه‌های انسان به‌ویژه در عصر حاضر است. مسئله ارزشمندی زندگی زیرمجموعه معنای زندگی است. مقصود از معنای زندگی گاهی هدف از خلقت انسان است و گاهی مقصود کارکرد آن و گاهی به معنای ارزشمندی زندگی است. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ در این مقاله به ارزشمندی زندگی از نگاه طبیعت‌باوران و مرحوم علامه که از فراطبیعت باوران است، می‌پردازیم. در این پژوهش نظریات طبیعت‌باوران با نظریه فرا طبیعت‌باور و خدامحور علامه مقایسه شده است؛ علامه زندگی بدون اعتقاد به خدا و جاودانگی انسان با تداوم زندگی پس از مرگ را پوچ و فاقد ارزش می‌داند. به نظر نگارنده ارزش و ارزشمندی زندگی امری مشکک و ذومراتب است. طبیعت‌باوران همچون فرا طبیعت‌باوران و خدامحوران در تلاش‌اند به مراحلی از ارزشمندی زندگی دست ‌یابند، هر چند ارزش زندگی بدون باور به خدا و جاودانگی انسان در قیاس با ارزشمندی زندگی با باور به خدا و جاودانگی بشر بسیار اندک و ناچیز است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1257 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود