نمایش مقاله

ابن تیمیه از دیدگاه علمای مذهب شافعی

صفحه: 7تا 22

نشریه: دوفصلنامه دانش‌پژوهی تامل

شماره : 1 دوره اول بهار و تابستان 1395

نویسندگان: سید جعفر حسینی ,

کلیدواژگان: تکفیر، سلفی، ابن تیمیه، شافعی.

چکیده مقاله:
براساس شواهد موجود، اصل جریان تکفیر و مخالفت با «توسل» و «زیارت»، از یادگاری‌های اموی‌هاست. افراد مثل مروان اموی و کارگزار جنایتکار آنان، حجاج ثقفی، از پیشگامان این تفکراند؛ امّا با ظهور ابن‌تیمیه، این جریان جان تازه‌ای گرفت، تا آنجا که برخلاف سیرۀ هفتصد سالۀ مسلمین، هرگونه سفر برای زیارت قبرمطهر پیامبر اکرم (ص) را، بدعت و شرک اعلام کرد و با معصیت پنداشتن این سفر، فتوا برقتل زائران صادر نمود. با ابراز این اندیشه‌های بی‌سابقه، توسط ابن‌تیمیه، علمای بیدار اسلام و پاسداران حریم دین، به پا خاستند و اندیشه‌های مسموم وی را، با دلایل متقن و مستحّکم، به چالش و نقد کشیدند. در این قیام همگانی علیه ابن تیمیه، علمای مذهب شافعی، نقش ویژه‌ای دارند. هم اکنون این نوشته، ضمن نگاهی به تاریخ «جریان تکفیر»، «شناخت نامۀ ابن تیمیه»، دیدگاهای عالمان بزرگ و صاحب نام «مذهب شافعی» را پیرامون افکار و اندیشه‌های ابن‌تیمیه، منعکس می‌نماید.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 117 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود