نمایش مقاله

PROFETI I PAQES DHE I DASHURISË

صفحه: 4تا 10

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 36 دوره هفتم بهار 1395

نویسندگان: Vullnet Merja ,

کلیدواژگان: DASHURISË , PROFETI , PAQES

چکیده مقاله:
Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) solli mesazhin e paqes dhe të sigurisë. Ai ka qenë i vërteti, besniku. Njerëzit e njihnin, e njohin dhe do ta njohin deri në fund të kësaj jete si të tillë. Për të, Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet, ti je në skajet e larta të moralit.” Ai e mbarti Mesazhin e Allahut në zemrën e tij, në gjuhën e tij e në çdo hap të jetës së tij dhe ua përcolli të gjithë njerëzve. Kur flitet për Profetin (Paqja dhe bekimet e Allahu qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), flitet për Islamin, flitet për mrekullinë e përjetshme të Fjalës së Allahut, Kur’anin e Shenjtë, të cilin Allahu e zbriti për t’i nxjerrë njerëzit nga errësirat në dritë. Profeti (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) ka qenë vetë Kur’ani, sepse i gjithë Kur’ani ishte kristalizuar në vetë qenien e tij. Kur ecte, e kur fliste, e ndriçonte çdo gjë me dritën e Kur’anit. Ai është drita e pashuar, edukuesi i përkryer dhe udhëheqësi më i drejtë. Prandaj, ai ka qenë, është dhe do të mbetet shembull për të gjithë njerëzit e çdo kohe dhe të çdo vendi pa dallim kombi, race, gjuhe e ngjyre.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 138 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود