نمایش مقاله

TA NJOHIM MË TEJ KUR’ANIN

صفحه: 26تا 33

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 36 دوره هفتم بهار 1395

نویسندگان: Muhsin Keraeti ,

کلیدواژگان: KUR’ANIN , NJOHIM ,

چکیده مقاله:
Në ajetet kur’anore ka shumë mësime. Në këtë artikull ka disa mësime nga surja “Bekare”, si: Feja islame është fe globale dhe u ka dhënë përgjigje të gjitha nevojave të njeriut, madje edhe lindjes së fëmijës dhe mënyrës së krijimit të familjes; Nëse mendojmë në rregullat dhe ligjet e Allahut, atëherë do të kuptojmë se të gjitha këto ligje janë vendosur në interes dhe në dobi të individit dhe të shoqërisë; Në zgjedhjen e bashkëshortit/es duhet t’u kushtojmë rëndësi vlerave shpirtërore e jo bukurive të jashtme apo çështjeve materiale dhe të përkohshme; Familje e lumtur është ajo që është ndërtuar sipas ligjeve të Allahut. Nëse bashkëshortët duan ta vazhdojnë jetën me gjynahe dhe punë të paligjshme, atëherë shkurorëzimi është më i mirë për ata të dy etj.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 128 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود