نمایش مقاله

ARGUMENTE SHKENCORE NGA KUR’ANI

صفحه: 34تا 40

نشریه: THE LIGHT OF THE QUR'AN

شماره : 36 دوره هفتم بهار 1395

نویسندگان: Abdu Daim Kahiil ,

کلیدواژگان: ARGUMENTE , KUR’ANI , SHKENCORE

چکیده مقاله:
Kur’ani thotë se Ditën e Ringjalljes dyshuesit në Fjalën e Allahut do të dalin para zjarrit dhe prej dëshmitarëve të tyre do të jenë edhe lëkurët e veta. Lëkura përbëhet nga shtresa. Këto shtresa përbëhen nga qeliza. Qelizat kanë aftësinë e depozitimit të të dhënave për një kohë të gjatë. Prandaj dijetarët thonë se lëkura ka kujtesë afatgjatë. Dijetarët vërtetësojnë praninë e zërit në qelizat e lëkurës, me të cilin ajo flet, por ne nuk e kuptojmë se çfarë thotë. Ky zbulim i ri nuk njihej në kohën e zbrijes së Kur’anit, mirëpo Kur’ani na ka thënë se çdo gjë e lartëson Allahun. Ne, si besimtarë na ka mësuar Kur’ani se si t’i bëjmë qelizat e lëkurës sonë më aktive nëpërmjet reagimit të saj ndaj fjalës së Allahut. Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu ka shpallur Fjalën më të bukur (Kur’anin) në formën e një libri, pjesët e të cilit i ngjasojnë njëra-tjetrës dhe përsëriten. Prej tij u rrëqethet lëkura atyre, që i frikësohen Zotit të tyre e pastaj qetësohen lëkura dhe zemrat e tyre, kur përmendet Allahu...” (Sure “Zumer”, ajeti 23). Pra, leximi a këndimi i Kur’anit dhe dëgjimi i tij janë mjeti më i mirë për mbrojtjen e qelizave të lëkurës dhe të qelizave të trupit, në përgjithësi. Nga ky ajet kuptohet se qelizat e lëkurës ndikohen nga tingujt zanorë, madje ato reagojnë ndaj tyre
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 132 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود