نمایش مقاله

راهکارهای فقهی در طراحی صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در اقتصاد ایران *

صفحه: 7تا 34

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 7 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: حسن آقا نظری ,احمد رضا صفا ,

کلیدواژگان: بازار سرمایه، بورس، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان، سهام، املاک و مستغلات

چکیده مقاله:
در اقتصاد بازار مسکن در کنار بازار پول، ارز، طلا و مانند آن اهمیت ویژه‌ای دارد، تحرک این صنعت می‌تواند در خروج اقتصاد از رکود - رونق اقتصادی - مؤثر باشد. صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در بازار مسکن در جهان است. این صندوق از جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی ایجاد می‌شود. وجود یک ساختار قانونمند و نظارت مناسب می‌تواند منجر به رغبت و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران جهت ورود بدان گردد. بر این اساس، بررسی فقهی ساختار، کارکرد و عملکرد این صندوق جهت طراحی مناسبات حقوقی و قانونی و ابزار مناسب آن ضروری به نظر می‌رسد. در بخش نخست این مقاله به تحلیل ماهیت، عملکرد و روابط این صندوق در جهان و ایران می‌پردازیم. در بخش دوم راهکارهای فقهی جهت ساختار و عملکرد و روابط آن را جهت طراحی ابزار مناسب در راستای رونق اقتصاد ایران مطرح می‌کنیم.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 161 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود