نمایش مقاله

آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

صفحه: 35تا 60

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه امامیه

شماره : 7 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید محمود طیب‌حسینی ,سجاد کوهی بشیر ,

کلیدواژگان: استعمال لفظ در بیش از یک معنا، حمل لفظ مشترک بر بیش از یک معنا، ثمرات فقهی استعمال لفظ در بیش از یک معنا

چکیده مقاله:
یکی از مباحث مطرح در اصول فقه که همزاد با دانش اصول فقه است، مسئلۀ جواز یا عدم جواز «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» است. مباحث دربارۀ این موضوع نزد فقها و اصولیان همواره در محدوده یک بحث نظری باقی‌مانده و طرف‌داران و مخالفان این بحث هرگز به ثمرۀ آن در فقه یا استنباط احکام از قرآن مجید نپرداخته‌اند. در مقالۀ حاضر نویسنده نمونه‌هایی از آیات قرآن مجید را تحت عنوان استعمال لفظ در بیش از یک معنا تبیین کرده و ثمرۀ این مسئله را در فقه قرآن نشان داده است. در بخشی از نمونه‌ها موافقان و مخالفان استعمال لفظ در بیش از یک معنا، هر دو یا چند معنای آیه را پذیرفته‌اند و نزاع آنان صرفاً بر سر اصطلاح استعمال لفظ در بیش از یک معناست، اما در بخشی از نمونه‌ها اختلاف آنان جدی به نظر می‌رسد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 151 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود