نمایش مقاله

نگاه حقوق جزای بین الملل به شکنجه

صفحه: 123تا 142

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره : 29 دوره هشتم بهار و تابستان 1393

نویسندگان:

کلیدواژگان: شکنجه، حقوق جزای بین الملل، کنوانسیون های بین المللی، صلاحیت رسیدگی، صلاحیت جهانی

چکیده مقاله:
شکنجه، نقض آشکار حقوق بشر و رفتاری علیه حرمت و کرامت انسان به شمار می‌رود. مجمع عمومی سازمان ملل، این عمل را محکوم و حقوق بین الملل و همچنین، حقوق داخلی کشورها آن را منع نموده است. شکنجه امروزه در حقوق جزای بین الملل، به عنوان یک جرم بین المللی شناخته می‌شود و کنوانسیون منع شکنجه مصوب 1984 سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر جرم بودن آن تأکید دارد. در عرف بین المللی هم قاعده منع شکنجه، به عنوان یک قاعده آمرة بین المللی پذیرفته شده است. برای این جرم در حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای داخلی اکثر کشورها، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده و برای رسیدگی به این جرم، هرسه نوع صلاحیت «سرزمینی»،«شخصی» و «جهانی» قابل اعمال می‌باشد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 1076 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود