نمایش مقاله

بررسی تعلم حدیث از منظر فقه تربیتی*

صفحه: 7تا 36

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 6 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: علیرضا اعرافی ,سید عنایت‌الله کاظمی ,

کلیدواژگان: فقه، تربیت، تعلم، حدیث، تعلم حدیث

چکیده مقاله:
یکی از محتواهایی که آموزش آن در حوزۀ فقه تربیتی مورد توجه است، «تعلم حدیث» می‌باشد. مطالعه دربارۀ حدیث را می‌توان در منابع فقهی، تاریخی و آموزشی پیگیری نمود اما نمی‌توان به احکام شرعی مترتب بر تعلم حدیث دست یافت. مجموعه مسائلی مانند قرائت، فهم، از بر نمودن، نشر، ترجمه و پژوهش در موضوع «تعلم حدیث» قابل طرح است، اما در این نوشتار تنها حکم فقهی تعلم حدیث بر مبنای روش استنادی و تحلیلی با تأکید بر روش استنباطی و فقهی بررسی شده است. قدر متیقن از دلالت ادله، استحباب نفسی تعلم حدیث است که البته این حکم مشکک و ذو مراتب است و بر اثر عروض عناوین ثانوی مختلف می‌شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 337 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود