نمایش مقاله

تبیین و ارزیابیِ آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی *

صفحه: 37تا 64

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 6 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید نقی موسوی ,

کلیدواژگان: تربیت دینی، آموزش مقایسه‌ای، آموزش دین، آموزش دربارۀ دین

چکیده مقاله:
در اوایل قرن بیستم در آمریکا و اروپا، «آموزش مقایسه‌ای ادیان در تربیت دینی» به عنوان رویکردی مطلوب ارائه و از جایگزینیِ «آموزشِ دربارۀ ادیان» به جای «آموزشِ دین»در مجامع علمی دفاع شد. نوشتار حاضر درصدد است با روش استنادی، دیدگاه‌های گوناگون در توجیه و توضیح «آموزش مقایسه‌ای» را گردآوری کند و با روش تحلیل فلسفی (تحلیل واژه و گزاره) به ارزیابی کارآمدی این رویکرد در تربیت دینی اقدام نماید. بر این اساس، پس از تبیینِ «آموزش مقایسه‌ای»، در سه بخش به ارزیابی آن اقدام شد: 1. ملاحظاتِ زیربنایی: این بخش، در سه محورِ کثر‌ت‌گرایی دینی و معرفتی، غیرعلمی دانستن دین و آزادی عقیده، سامان یافت. 2. ملاحظاتی در تحلیل مفهوم «آموزش مقایسه‌ای ادیان»: نویسنده بر این باور است که عناصر مفهومیِ «آموزش مقایسه‌ای» به خوبی تنقیح نشده و با تحلیلی همه‌جانبه از آن، صور بسیار متنوعی از تربیت دینی قابل فرض است که همۀ آن‌ها حکمی واحد ندارند و تجویزِ «آموزش مقایسه‌ای» در برخی موارد، کاری بی‌فایده، نقض غرض، تحصیل حاصل و یا بدون‌دلیل است. 3. ملاحظات روبنایی: در این بخش، به ده مورد از آسیب‌های نظری و عملی «آموزش مقایسه‌ای» اشاره شده است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 222 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود