نمایش مقاله

روش‏های حل اختلاف روایات عرفانی و اخلاقی از منظر آیت‏الله سعادت‏پرور در سرالاسراء *

صفحه: 65تا 92

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 6 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: مصطفی همدانی ,

کلیدواژگان: سرالاسراء، مختلف‌الحدیث، عرفان مأثور، اخلاق مأثور، تحلیل تماتیک

چکیده مقاله:
تربیت معنوی انسان‏ها، هدف راهبردی بعثت انبیا^ است و اقبال به عرفان‏های کاذب در جهان معاصر، ضرورت تحقیق روشمند و اجتهادی در کشف آموزه‏های ناب عرفانی و تربیتی اسلامی را دوچندان کرده است. یکی از پرسش‏های اصلی در استنباط این آموزه‏ها از متون دینی، حل اختلاف روایات عرفانی، اخلاقی و تربیتی است. پژوهش فرارو، این تحقیق نشان داده است که مؤلف سرالاسراء در ذیل هر بحث به گرد‏آوری آیات و روایات آن بحث و تدوین خانوادۀ حدیث در آن موضوع پرداخته است. این رویکرد باعث شده است روایات معارض و دارای اختلاف در هر موضوع یکجا جمع شوند و مؤلف نیز در جهت رفع اختلاف آن‏ها از همۀ ظرفیت‏های منابع مأثور از جمله راهبردهای قرآنی، ادعیه، قواعد عقلی و قواعد عام، با هدف رفع تعارض‏های بدوی روایات با بهره جستن از روش‏هایی مانند حمل بر مراتب فضیلت، حمل بر اختلاف عمل قلبی و قالبی، حمل عام بر خاص و ... به جمع دلالی اخبار پرداخته است.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 219 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود