نمایش مقاله

اصل تربیت اسلامی چیست: عدالت یا مساوات؟*

صفحه: 121تا 138

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فقه تربیتی

شماره : 6 دوره اول پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: سید علی حسینی‌زاده ,

کلیدواژگان: اصول تربیتی، اصل عدالت، اصل مساوات، تربیت خانوادگی، تربیت کودک

چکیده مقاله:
یکی از اصول تربیت اسلامی اصل عدالت یا مساوات است. به این معنا که مربی یا والدین باید بین متربیان و یا فرزندان به عدالت یا مساوات رفتار کنند تا بتوانند بهتر و سریع‌تر به اهداف تربیتی خود دست یابند. عدالت به دو معنا به کار رفته است: قسط و حق به حق دار دادن و مساوات. سؤال این است: اگر عدالت از اصول تربیتی است، عدالت، به معنای قسط مراد است یا عدالت به معنای مساوات؛ یعنی آیا اصل عدالت از اصول تربیتی است یا اصل مساوات؟ و اگر اصل عدالت از اصول تربیتی است این اصل عام است، یا در فرزندان اصل دیگری به نام اصل مساوات مطرح است؟ این پژوهش این مسئله را به روش تحلیل و تفسیر آیات و روایات بررسی کرده و نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اصل عدالت از اصول تربیتی عام است اما در مورد فرزندان این اصل گرچه اصل اولی است لزوماً جاری نمی‌شود و برای پرهیز از عوارض ناشی از آن، از آن صرف نظر شده است و به جای اصل مساوات آن جاری می‌شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 312 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود