نمایش مقاله

سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی

صفحه: 29تا 56

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام

شماره : 6 دوره سوم پاییز و زمستان 1394

نویسندگان: کورش صالحی ,زهرا جعفرنژاد گرو ,

کلیدواژگان: تیمور، بیزانس، عثمانی، اروپا، نبرد آنقره.

چکیده مقاله:
با تشکیل خلافت عثمانی و پیشروی آن به طرف اروپا، هشداری برای وجود دولتهای مسیحی ایجاد شد. بیزانس به تنهایی قادر به دفع حکومت عثمانی نبود و به ناچار بر آن شد که اتحادیه نظامی نیرومندی از حکومتهای مسیحی اروپایی بر ضد عثمانی تشکیل دهد. کشورهای اروپایی به دنبال نیروی سیاسی جدید بودند تا از این راه بتواند جلوی حملات عثمانی را به اروپا بگیرند. احساس نیاز طرفین به همدیگر برای اتحاد علیه دشمن مشترک باعث شکل گیری اولین ارتباطات خارجی دربار تیمور با دول اروپایی شد. بعد از چندی با یورش تیمور به عثمانی، دول غربی که از خطری بزرگ رها شده بودند به گسترش روابط خود با دربار تیمور تداوم بخشیدند. نتیجه این روند، ایجاد روابط تجاری و بازرگانی بود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی مناسبات امیرتیمور گورکانی با کشورهای اروپایی از برآمدن تیمور تا پایان جنگ آنقره میپردازد.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 182 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود