نمایش مقاله

رابطه‏ پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه

صفحه: 23تا 44

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

شماره : 8 دوره پنجم شهریور 1396

نویسندگان: معراج مرادی ,علی نقی فقیهی ,

کلیدواژگان: پیوند والدینی قوی، پیوند والدینی ضعیف، طرحواره‏های ناسازگار اولیه.

چکیده مقاله:
تحقیقات متعددی بر نقش مؤثر شیوه‏های نامناسب رفتاری والدین بر شکل‏گیری اختلالات روان‏شناختی فرزندان تأکید کرده‏اند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه پیوند والدینی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه در جامعه دانشجویی است. تعداد 281 نفر از میان دانشجویان دختر و پسر دوره‏ کارشناسی دانشگاه‏های شهر قم به شیوه‏ نمونه‏گیری‏خوشه‏ای چندمرحله‏ای با استفاده از پرسشنامه‏های پیوند والدینی و طرحواره‏های ناسازگار اولیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‏ها به شیوه‏ تحلیل‏ رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که پیوند والدینی قوی با طرحواره‏های ناسازگار اولیه، رابطه منفی و معکوس و پیوند والدینی ضعیف با طرحواره‏های ناسازگار اولیه، رابطه مثبت و مستقیم دارد. همچنین تحلیل رگرسیون به روش گام‏به‏گام نشان داد که پیوند والدینی ضعیف به میزان قابل توجه شکل‏گیری و افزایش طرحواره‏های ناسازگار اولیه در فرزندان را پیش‏بینی می کند. بر این اساس، می‏توان توجه متخصصان را به راهنمایی و آموزش والدین به منظور بهبود کیفیت پیوند والدینی برای پیشگیری از اختلالات روان‏شناختی بعدی رهنمون ساخت.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 180 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود