نمایش مقاله

نقدی بر دیدگاه «مادلونگ» درباره بیعت با امام‌علی و ریشه جنگ‌های جمل، صفین و نهروان در کتاب «جانشینی حضرت محمد

صفحه: 67تا 91

نشریه: دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه کلام

شماره : 5 دوره سوم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: حسین عبدالمحمدی ,اسدالله رحیمی ,مرتضی علوی ,

کلیدواژگان: علی}، مادلونگ، بیعت، جنگ جمل، صفین، نهروان.

چکیده مقاله:
در عصر رسول‌خدا, رهبری و امامت امری آسمانی بود که خداوند می‌بایست تکلیف آن را معین کند، اما پس از وفات ایشان، عده‌ای از مسلمانان با انکار نصّ و نصب الهی، این امر آسمانی را به مسئله¬ای زمینی تنزل داده و راه¬هایی، از جمله بیت مردم با خلیفه را برای مشروعیت‌بخشی خلافت، مطرح نمودند. با این مبنا نیز بیعت با امیر مؤمنان علی}، مردمی¬ترین، پرشورترین و شفاف¬ترین بیعتی بود که در طول تاریخ اسلام به وقوع پیوسته است. برخی از دروغ¬پردازان تاریخ(همچون سیف بن عمر) به منظور حفظ حیثیت کسانی که بعداَ بیعت خود را نقض کردند و در برابر علی} به جنگ برخاستند، سعی کردند تاریخ را تحریف کنند و درباره اصل بیعت و چگونگی آن، خلافِ مشهور سخن بگویند. ویلفرد مادلونگ(مستشرق آلمانی) هرچند به رعایت انصاف و اتخاذ مواضع بی¬طرفانه مشهور است، اما در کتاب «جانشینی حضرت محمد,» با استناد به همان منابع ضعیف، تحلیل‌های نادرست ارائه داده و دراین‌باره دچار خطا شده است. او بیعت مردم با امام علی} را مبهم و بیعت برخی از اصحاب برجسته را اجباری تلقی نموده است و ریشه جنگ های سه گانه(جمل، صفین و نهروان) را با جریان بیعت پیوند می‌دهد. در این مقاله، دیدگاه مادلونگ دربارة اصل بیعت، چگونگی آن و ریشه جنگ های سه‌گانه در عصر حکومت علی} نقد و ارزیابی می‌شود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 177 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود