نمایش مقاله

عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه

صفحه: 73تا 97

نشریه: دوفصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

شماره : 34 دوره دهم پاییز و زمستان 1395

نویسندگان: طیبه بلوردی ,حسین صابری ,

کلیدواژگان: جراحی زیبایی در فقه، عمل زیبایی، جراحی زیبایی،جراحی پلاستیک.

چکیده مقاله:
میل به زیبایی و جمالبه اقتضای فطرت درسرشت انسان نهادینه شده است. علی‌رغم تأکید شریعت اسلام بر آراستگی و زیبایی و تشویق بر انجام آن، حدود و شرایطی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مسائل نوپیدا در عرصه زیبایی، عمل‌های زیبایی و جراحی پلاستیک است. با توجه به خاستگاه دینی جامعه، این نوشتار واکاوی این عملدر فقه، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی و مستندات متون فقهی و اثرات اجتماعی و روانی آن را مد نظر دارد.بدین منظور به بررسی ادله معتقدان به جواز و غیر جواز جراحی پلاستیک پرداخته و در نهایت بیان می‌شود که عمل‌های زیبایی در صورت ضرورت جایز خواهد بود.
دانلود مقاله

تعداد نمایش: 156 بازدید تعداد دانلود مقاله: دانلود