عکس نشریه

قرآن پژوهی خاورشناسان

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة الصمطفی العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حسین علوی‌مهر

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

یدالله رضانژاد امیردهی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 مدیر داخلی: نصرالله سلیمانی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

اشتراک

 

قرآن‌پژوهی خاورشناسان

(قرآن و مستشرقان)

مزایای اشتراک

1. دریافت به موقع و منظم دوفصلنامه

2. رایگان بودن هزینه ارسال دوفصلنامه

نحوه اشتراک

1. هزینه اشتراک یک ساله (2 شماره) 10000 تومان

2. واریز مبلغ مذکور به شماره حساب سیبای 0105586003000 بانک ملی، به نام مجتمع آموزش عالی امام خمینی6.

3. تکمیل فرم اشتراک.

4. ارسال فرم درخواست اشتراک به همراه فیش بانکی به نشانی: قم ـ میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی6، صندوق پستی 143-37145

تلفن و دورنگار: 37720913-025 و نیز 37110251-025

پایگاه ویژه مجله: www.quran-journal.com

پست الکترونیکی مجله: Email: science@quran-journal.com

پایگاه مدرسه قرآن: www.quran.imam.miu.ac.ir