عکس نشریه

قرآن و علم

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

سید حمید جزائری

سردبیر:

محمدعلی رضایی اصفهانی

مدیر اجرایی:

نصرالله سلیمانی

ویراستار علمی :

عبدالله غلامی

آدرس ایمیل:

science@quran-journal.com

 

مدیر داخلی: یدالله رضانژاد امیردهی

تایپ و صفحه‌آرا: اکبر جعفری

اشتراک

 

قرآن و علم

مزایای اشتراک

1. دریافت به موقع و منظم دوفصلنامه

2. رایگان بودن هزینه ارسال دوفصلنامه

نحوه اشتراک

1. هزینه اشتراک یک ساله (2 شماره) 10000 تومان

2. واریز مبلغ مذکور به شماره حساب سیبای 0105586003000 بانک ملی، به نام مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره).

3. تکمیل فرم اشتراک.

4. ارسال فرم درخواست اشتراک به همراه فیش بانکی به نشانی: قم ـ میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره)، صندوق پستی 143-37145

تلفن و دورنگار: 37720913-025 و نیز 37110251-025

پایگاه ویژه مجله: www.quran-journal.com

پست الکترونیکی مجله: Email: science@quran-journal.com

پایگاه مدرسه قرآن: www.quran.imam.miu.ac.ir