عکس نشریه

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی(ص) العالمیة

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی بنت الهدی

مدیر مسئول:

دکتر محمد مهدی صفورایی پاریزی

سردبیر:

دکتر علی نقی فقیهی

مدیر اجرایی:

سکینه شفیعی

ویراستار علمی :

حسن حیدرزاده

آدرس ایمیل:

iswf.mags@miu.ac.ir


 پایگاه های نمایه شده

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی:

www.sid.ir

پایگاه اطلاعات نشریات کشور:

www.magiran.com

پایگاه مجلات تخصصی نور:

www.noormags.ir

اشتراک

علاقمندان به دریافت نشریه اقدامات ذیل را انجام نمایند:

1. واریز مبلع 50,000 ریال به حساب شماره  0104121091004 بانک صادارت/ مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی.

2. ارسال تصویر فیش واریزی به ایمیل نشریه: iswf.mags@miu.ac.ir

3. درج مشخصات کامل پستی در ایمیل.