عکس نشریه

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی العالمیة
محل انتشار : مجتمع آموزش عالی امام خمینی ره

مدیر مسئول:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی عباسی

سردبیر:

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی گرجیان

مدیر اجرایی:

محمد علی نیازی

آدرس ایمیل:

h.f.islami@miu.ac.ir

صفحه آرا:عظیم قهرمانلو

اشتراک

مزایای اشتراک:
1. دریافت به موقع و منظم فصلنامه
2. رایگان بودن هزینة ارسال فصلنامه
نحوة اشتراک:
1. هزینة اشتراک یکساله (4 شماره) 8000 تومان
2. واریز مبلغ مذکور به شمارة حساب سیبای  0105586003000  بانک ملی، به نام مجتمع آموزش عالی امام خمینی
3. تکمیل فرم درخواست اشتراک
4. ارسال فرم درخواست اشتراک به همراه فیش بانکی به نشانی: قم ـ میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی

صندوق پستی: 143ـ 37145
تلفن: 37720913        دورنگار: 37720911