عکس نشریه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی(ص) العالمیه

محل انتشار : مجتمع آموزش عالی مشهد

مدیر مسئول:

حسنعلی اخلاقی امیری

سردبیر:

کریم عبداللهی نژاد

مدیر اجرایی:

هادی هاشمی

ویراستار علمی :

سیدصادق حیدری

ویراستار انگلیسی :

محمدعلی واعظی

آدرس ایمیل:

fiqh.journal@gmail.com

سیدسلیمان حسینی

اشتراک

*حق اشتراک سالیانه 2 شماره با پست پیشتاز: 240000 ریال  تک شماره 120000 ریال

*حق اشتراک سالیانه 2 شماره با پست عادی: 120000 ریال  تک شماره 60000 ریال

*خواهشمنداست هزینه مربوطه را به شماره حساب 0104476380009 (قابل پرداخت در شعب بانک صادرات) به نام درآمدهای جامعه المصطفی مشهدمقدس واریز نموده و فیش بانکی را به همراه برگ درخواست اشتراک به نشانی ذیل ارسال و یا فکس نمایید.

آدرس : استان خراسان رضوی- مشهدمقدس-خیابان امام خمینی(ره) بین امام خمینی 35 و37 جامعه المصطفی(ص)العالمیه –طبقه دوم- معاونت پژوهش-دفتر نشریه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

پست الکترونیک: fiqh.journal@gmail.com      تلفکس: 38557322-051      صندوق پستی:  9137984318