عکس نشریه

Pure Life

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعة المصطفی (ص) العالمیة

محل انتشار: دانشگاه مجازی المصطفی (ص)

مدیر مسئول:

حجت الاسلام دکتر محسن قنبری

سردبیر:

دکتر عابدین سیاحت اسفندیاری

مدیر اجرایی:

حجت الاسلام محمدجواد نجفلو

آدرس ایمیل:

research@almustafaou.com

اشتراک

نشریه به صورت الکترونیکی است.

علاقه مندان به منظور دریافت فایل نهایی نشریه، رایانامه خود را به نشانی معاونت پژوهشی و تولید دانشگاه مجازی ارسال نمایند:

research@almustafaou.com