عکس نشریه

شمیم هدی

معرفی نشریه

صاحب امتیاز:

جامعه المصطفی العالمیه

مدیر مسئول:

محمد مهدی صفورایی

سردبیر:

فاطمه کبری متولیان

اشتراک

حق اشتراک سالانه: 140000 ریال

مبلغ مذکور به حساب شماره 1-1628285-800-9002 بانک سامان

 به نام آقایان محمد مهدی صفورایی پاریزی و پرویز باقر پور واریز و اصل فیش به نشانی ذیل ارسال گردد:

قم: بعد از گلزار شهدا، جنب مجتمع امام خمینی، موسسه آموزش عالی بنت الهدی، معانت پژوهش، دفتر نشریه شمیم هدی.

کد پستی: 94536-37158  دور نگار:02537208978